Regulamin sklepu internetowego Pamir Bike

§ 1

Regulamin zakupów

1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie PAMIR Bike. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.pamirbike.pl, prowadzony jest przez PAMIR Bike Krzysztof Pawlik ul.Bystrzańska 29, 43-300 Bielsko-Biała Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr NIP 937 167 20 98 zwaną dalej jako Sklep internetowy.

Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. REGON: 243482522 „Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).”

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym www.pamirbike.pl

4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu.

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayNow

§ 2

Definicje

1. Usługodawca -właściciel sklepu o którym mowa w części Regulamin zakupów.

2. Usługobiorca -osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zwana również Kupującym lub Klientem.

3. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca – osoba wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

5. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Konto Użytkownika – Po rejestracji w sklepie internetowym zostaje założone konto Użytkownika na podstawie adresu email i hasła, które zostaje potwierdzone przez Użytkownika na jego skrzynce pocztowej. Użytkownik po zalogowaniu w sklepie www.pamirbike.pl ma umożliwione m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, dostęp do funkcjonalności swojego konta.

8. Cookies i polityka prywatności- dostępna w zakładce cookies i polityka prywatności.

§ 3

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługa polega na udostępnieniu możliwości korzystania ze sklepu internetowego oraz założenia i utrzymania konta.

2. W celu dokonania rejestracji konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.pamirbike.pl oraz klikniecie „Zarejestruj się”. Pomyślne zakończenie rejestracji stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.

3. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

4. Usługobiorca może w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku gdy:

a) sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego

b) Usługodawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

c) w przypadku gdy Usługodawca uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika.

d) Inne przypadki gdy usługodawca może wypowiedzieć umowę to przypadki gdy użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, lub użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.

5. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Usługobiorca powinien posiadać przeglądarkę internetową, powinien mieć włączoną obsługę Java Script i aktywny adres e-mail

6. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4

Zamówienia

1. Aby złożyć zamówienie można, ale nie trzeba się zarejestrować jak również można złożyć zamówienie drogą mailową i telefoniczną lub innymi środkami przekazu zawarte w sklepie internetowym.

2. Zamówienia składane mogą być: poprzez Sklep internetowy Pamir Bike pod adresem www.pamirbike.pl

3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się: w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, zaraz po złożeniu zamówienia w Sklepie internetowym www.pamirbike.pl oraz przy zamówieniach płatnych drogą elektroniczną (przelewem), zaraz po złożeniu zamówienia a wysyłka następuje w terminie trzech dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym Sklepu internetowego Pamir Bike.

5. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówionego towaru do wysyłki oraz czas dostawy. Czas realizacji zamówienia wynosi około trzy dni robocze.

§ 5

Koszty wysyłki, formy płatności, dostawa

1. Na całkowity koszt przesyłki składa się wartość zamówionych produktów oraz opłata za dostarczenie paczki przez firme kurierską.

2. Koszty wysyłki kurierskiej wynoszą:

a)Koszty wysyłki kurierskiej są ustalane indywidualnie wraz ze stawkami przewoźników .

c) przy zamówieniach ponad 299 zł przesyłka jest darmowa.

3. Klient będąc poinformowany mailem lub telefonicznie o wysyłce przesyłki, ma obowiązek odebrania przesyłki wysłanej na wskazany przez niego adres. Klient ma obowiązek zadbania, aby w terminie realizacji zamówienia pod wskazanym adresem była obecna osoba, upoważniona do odbioru przesyłki. W przypadku przesyłki opłaconej z góry przelewem, gdy przedstawiciel firmy kurierskiej nie mógł dostarczyć przesyłki z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient, zostanie ona zwrócona do sklepu. W takiej sytuacji Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Sprzedający zwróci zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty przesyłki zwrotnej, którymi został obciążony przez firmę kurierską.

4. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

-Gotówką przy odbiorze osobistym.

-Gotówką przy przesyłce pobraniowej.

-Przedpłata.

5) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6) Czas realizacji zamówienia przy płatności kartą płatniczą jest liczony od momentu pozytywnej autoryzacji i wynosi 3 dni robocze.

§ 6

Oferta produktowa

1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w witrynie internetowej www.pamirbike.pl

2. Informacje na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Wszystkie elementy listy produktów, takie jak cena, zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki, są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

5. Firm Pamir Bike świadczy usługę serwisu rowerowego w formie wysyłkowe.

§ 7

Oferta serwisu rowerowego

– Rower oddawany do naprawy nie musi być czysty, jednak prosimy o oddawanie rowerów w takim stanie żeby ich serwis był możliwy.

– Oględziny i oszacowanie kosztów naprawy jest wliczone w koszty w przypadku gdy zostaje wykonywana u nas usługa naprawy . Jeśli chodzi o wykonanie samej usługi wyceny / oględzin roweru cena zaczyna się od 100 zł i jest ustalana indywidualnie .

– Zwiększenie przewidywanych kosztów naprawy o 20%  nie wymaga poinformowania Klienta. Powiadomiony o tym zostaje w momencie złożenia zgłoszenia serwisowego.

– W przypadku znacznego zwiększenia kosztów lub zakresu naprawy Klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie. Po uzyskaniu zgody serwis dokona naprawy, przy czym może ulec zmianie termin odbioru roweru. W przypadku nie wyrażenia zgody, jeśli to będzie możliwe wykonane zostaną prace określone w umowie serwisowej.

– Serwis może odmówić wykonania naprawy jeżeli naszym zdaniem może to zagrozić bezpieczeństwu użytkownika roweru.

– W przypadku odbioru osobistego należy terminowo odbierać naprawiony sprzęt

– pozostawianie sprzętu w serwisie skutkuje konieczność przechowywania, ale również blokowanie możliwości naprawy rowerów innych Klientów.
– po przekroczeniu 14 dni od daty wyznaczonego terminu odbioru będzie naliczana opłata za przechowywanie roweru. 10zł  za każdy następny dzień.

– rower naprawiony w serwisie dostarczony w formie wysyłkowej zostaje odesłany do klienta po uprzedniej płatności za wykonanie usługi wraz z kosztami wysyłki przez Pamir Bike.

– w przypadku braku dostępności części do naprawy roweru klient zostanie poinformowany o przedłużającej się naprawie.

– po upływie 2 miesięcy od daty wyznaczonego terminu odbioru serwis ma prawo wystawić rower na sprzedaż celem odzyskania poniesionych kosztów naprawy i magazynowania.

– w przypadku braku odbioru odesłanego, naprawionego roweru do kolejnej wysyłki zostanie naliczona opłata w wysokości  stawki kosztów firmy wykonującej przewóz.

– Jeżeli zlecona naprawa nie zostanie wykonana z powodu braku potrzebnych części zamiennych Klient zostanie o tym fakcie poinformowany oraz wyznaczony zostanie nowy termin odbioru roweru.

– W przypadku nienaprawienia roweru klient ponosi koszty ekspertyzy oraz kosztów odesłania roweru.

-Jeżeli koszty naprawy roweru przewyższają wartość przedmiotu naprawy serwis poinformuje klienta o tym fakcie.

– Cennik serwisu jest do wglądu w naszym sklepie stacjonarnym w widocznym dla klienta miejscu lub na naszej stronie w zakładce serwis .

 

§ 8

Reklamacje, gwarancje i zwroty

  1. Klient przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia.

  1. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania, mogących powstać w trakcie transportu, Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy.

3. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z obsługą sklepu w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji.

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Zdanie poprzednie nie powoduje uszczerbku dla uprawnień konsumenta wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176)

5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Usługodawca zwraca Klientowi po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących usługodawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto firmy, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przy odbiorze, zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

7. „Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).”